(சிவஞானசித்தியார் 1/13) திரு,ச.சௌரிராசன்(அவர்கள்) saiva siddhandham