சிவஞானபோதம்(13/20) சாதனத்தின் தன்மைசாதிக்கும் அதிகாரி