(திருமந்திரம் விளக்கம்)

Thirumanthiram 2. 1 Agathiyam, (1 37 )

Thirumanthiram 3

திருமந்திரம் / Thirumanthiram 4

திருமந்திரம் / Thirumanthiram 5

திருமந்திரம் / Thirumanthiram 5.1 (Sudha Saivam Padal 1420)

திருமந்திரம் / Thirumanthiram 5.2 (Sudha Saivam Padal 1421)